FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

En funktionsblandad gata som också inrymmer kommersiell service. Ruddammsgatan i Eskilstuna. Bild: Mats Ohlin

 

Funktionsstruktur

En integrerad funktionsblandad stadsmiljö fungerar bättre ur många aspekter för den till fots levande människan än en funktionsuppdelad stadsmiljö. Då ett allmänt önskemål om minskat bilberoende inom urban miljö också blir allt tydligare, vore det givetvis bra, om funktionsseparerade stadsmiljöer kunde omvandlas till integrerade dito.

I ett samhälle som allt mer präglas av pluralism och behov av flexibilitet, passar inte längre den funktionsuppdelade, dvs. strikt och ensidigt planerade stadsprincipen, lika bra som förut. Mer variation och förändrade mönster i exempelvis familjestruktur och socioekonomisk situation gör att mängden olika typer av funktioner tenderar att öka. Det innebär i sin tur att ABC-stadens förenklade och tillrättalagda uppdelning i Arbete–Bostad–Centrum idag kan upplevas som oflexibel och begränsande.

Den kanske viktigaste åtgärden för funktionsseparerade områden man önskar omvandla till integrerade består i att försöka komplettera utgångsläget, dvs. i regel den ensidiga bostadsfunktionen, med andra funktioner, framför allt olika verksamheter. Möjliga arbetsplatser finns inom såväl offentlig förvaltning som näringsliv.

Om man lyckas uppnå en balanserad blandning av dessa två funktioner, boende och arbete, blir området befolkat i större utsträckning än tidigare under hela dygnet. I sin tur ger det ökade förutsättningar för etablering av kommersiell service vilket kan ses som ett önskemål i sig för en levande stadsmiljö och för minskade fordonstransporter.

Blandade funktioner ger staden liv och komplexitet

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-2
Stadsbyggnad Kiruna

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-1
Stadsbyggnad Piteå

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16