FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Äldre kartor utgör en viktig del av områdesplanerandets historia.

 

Områdesplanens historik

Begreppet områdesplan har stora likheter med ett äldre begrepp, benämnt generalplan. Som vi vill se det är huvuddefinitionen för såväl generalplan som områdesplan

en plan uppgjord för en sammanhängande bebyggelse i växel­verkan mellan kvartersmark (för enskild användning) och allmän platsmark (avsedd för gemensam användning) på ett sådant vis, att en gestaltad helhetstanke går att utläsa i planen.

Generalplan är och har länge varit benämningen på en upprättad samman­häng­ande plan, omfattande fler än något enstaka kvarter. Generalplan var också den officiella benämningen på en plannivå, definierad i 1947 års byggnadslag. För att undvika begreppsförvirring väljer vi att här benämna alla historiska planer som visas för områdesplaner, då alla till största delen går in under detta begrepp.

De första kända områdesplanerna i Sverige härrör från tidigt 1600-tal, då ett större antal städer började anläggas i riket. Undantaget utgörs av en befästningsplan för Kalmar från 1580-talet (Råberg 1987.). I länken "1600-talets områdesplaner" under rubriken "Innehåll" nedan, visas ett antal sådana planer.

Forts. följer...

 

Innehåll

Hansans områdesplaner i Nordeuropa
Renässansens idealiserade områdesplaner
1600-talets områdesplaner i Norden
Barockens idealiserade områdesplaner
1700-talets områdesplaner i Sverige
Industrialismens idealiserade områdesplaner
1800-talets områdesplaner i Sverige
Modernismens idealiserade områdesplaner
1900-talets områdesplaner i Sverige
Postmodernismens idealiserade områdesplaner
2000-talets områdesplaner i Sverige

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16