FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Småskalig ägarstruktur där bebyggelsen vuxit fram dynamiskt under lång tidsrymd. Rådhustorget i Eskisltuna. Bild: Mats Ohlin

 

Genomförandestruktur

Rent praktiskt kan en genomförandeprocess ställa sig komplicerad. Vårt förslag till områdesplan för Årby, till exempel, skulle — idag — vid ett förverkligande innebära en komplex planprocedur. Från aktuell situation med praktiskt taget ett enda storkvarter behövs där en uppdelning i ett trettiotal mindre kvarter. För vart och ett av dessa nya kvarter måste då i princip ny detaljplan upprättas, inne­bärande bland annat ändrad bebyggelsestruktur med utökad byggrätt. Med planinstrumentet områdesplan skulle en sådan förändringsprocess kunna bli betydligt enklare.

För att uppnå en av de fyra väsentligaste punkterna i de kriterier för levande stad som vi förordar, dynamisk blandning av byggnader med olika åldrar, stilar och utseenden, är det ytterst viktigt att genomföranden sker under lång tidsrymd och med många olika aktörer.

Lång genomförandetid ger ökad variation och komplexitet

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 5 juli 14
Exempel fastighetsägares skötsel av gård

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014