FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Linnea koloniträdgård i Eskilstuna, ett stadsdelsnära odlingsområde. Bild: Helena Brobäck

 

Grönstruktur

För funktionsseparerade områden i begrepp att omvandlas till integrerad stadsmiljö föreslår vi att grönskan struktureras upp. Tidigare obestämt utbredd grönstruktur kan definieras tydligare i å ena sidan allmän park å andra sidan grönskande gårdsmiljöer.

Tillgång till odlingsmöjlighet inom närområdet har positiva sociala effekter och ger enskilt välbefinnande såväl som miljöupplevelser. Funktionen verkar för minskat bilberoende genom det alternativ en närbelägen kolonilott innebär till sommarstuga på längre avstånd. Allt beror givetvis på kolonisituationens utformning, men vi vill gärna tro att denna möjlighet till lantlig aktivitet på gångavstånd från bostaden kan komma att förmå en intressent i urbant boende att överväga avstående från fritidshus i fjärrmiljö.

Den allmänna platsmarken i form av gator och torg kan, som alternativ till mer utpräglad stenstadsmässighet, trädplanteras enligt ett flertal beprövade stadsprinciper. Träd i stadsmiljö bidrar till upplevelsen av grön stad och på ett visst sätt även till känslan av levande stad.

För övrigt ser vi det som en självklarhet att var kvartersgård omhändertas och kultiveras av respektive fastighetsägare/boende. Också inne på gårdarna kan det finnas platser för odling.

Strukturerad grönska och odlingsmöjlighet i en tidsenlig stad

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-2
Stadsbyggnad Kiruna

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-1
Stadsbyggnad Piteå

Områdesplan Eskilstuna — den 17 mars 14
Utvecklas Eskilstuna med grön politik?

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014