FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Sida i "Stockholms Stads lagbok", handskrift från 1400-talet.

 

Planlagstiftningens historik

Många olika lagar har stiftats genom seklernas gång på plan- och bygg­om­råd­et. Här följer en kronologi över de viktigaste. Vissa är klickbara — pröva!

Lag — grunden för var plan

 

Lagar och förordningar genom tiderna

Stadsrätt tillämpas ffg 1365, kallad ByarköLagh, det samma som den lagbok vilken då nyligen utgivits av Magnus Eriksson, till nytta för köpstäderna

Magnus Erikssons stadslag, äldsta bevarade handskriften, finns i "Söderköpings lagbok", skriven 1387

Magnus Erikssons stadslag, ffg tryckt, 1617

Sveriges Rikes Lag, 1736, som avlöser Magnus Erikssons stadslag

Byggnadsstadga, 1874

Lag angående stadsplan och tomtindelning, 1907

Stadsplanelag, 1931

Byggnadsstadga, 1931

Kungörelse om ändring i byggnadsstadgan, 1944

Grunddragen i den nya byggnadslagstiftningen utgiven av Kungliga byggnadsstyrelsen, 1947

Byggnadsstadga, 1947

Byggnadslag, 1947

Lag om ändring i 1947 års byggnadslag, 1959

Lag om ändring i 1947 års byggnadslag, 1981

Normalförslag till byggnadsordningar mm. upprättade av Kungliga byggnadsstyrelsen, 1948

Byggnadsstadga, 1959

Lag om ändring i 1959 års byggnadsstadga, 1981

Plan- och bygglag, 1987

Plan- och byggförordning, 1987

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-18