FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Metod

Vårt förslag till metod innebär en primär inriktning på framför allt följande åtgärder:

  • skapande av samband med delar av staden som ligger utanför ett område eller stadsdel
  • blandning av funktioner
  • bebyggelseförtätning
  • nedbrytning i små kvarter med tydlig åtskillnad från allmän platsmark
  • god spatial rumsbildning genom strategisk placering av byggnadsvolymer

Sambandsskapande, förtätning och funktionsblandning

 

Tät, funktionsblandad och rumsligt intressant stadsstruktur som också är integrerad med den utanförliggande stadsmiljön. Köpmangatan i Eskilstuna. Bild: Mats Ohlin

 

Vinster

Tidigare nämnda insatser menar vi kan ge bland annat dessa vinster:

  • en kontinuitet med den stad som ligger utanför ett område eller stadsdel
  • en stadsmiljö som är socialt levande under en större tidsrymd av dygnet
  • en mer urban karaktär, dvs. en fullvärdigare mänsklig miljö
  • en struktur som känns trygg att bo, verka och röra sig i
  • en rumsligt intressant miljö att vistas och orientera sig i

En stadsmässigare, tryggare och mer integrerad stadsdel

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 5 juli 14
Exempel fastighetsägares skötsel av gård

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16