FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

I referensbiblioteket samlar vi skrivet material, av värde för områdesplanering.

 

Referensbibliotek

I vårt referensbibliotek förvaras för ämnet väsentlig litteratur. En första grund utgörs av titlarna i den referenslista, som finns vidhäftad i vår skrift Områdesplan Eskilstuna. Här är den nu kompletterad, och kommer förhoppningsvis att fortlöpande fyllas på dynamiskt. — Litteraturtips tas tacksamt emot!

 

Innehåll

Ahlberg, N. (2005). Stadsgrundningar och planförändringar : Svensk stadsplanering 1521-1721. Diss. Institutionen för landskapsplanering Ultuna Uppsala. Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet. Acta Universitatis Sueciae; Agraria 2005:94. Uppsala: institutionen.
Ladda ner pdf-utgåvan här.

Alexander, C. (1966). "A city is not a tree". Design, nr 16.

Andersson, O. (2014). Hitta hem — Stockholm och bostadsbristen. Årsta: Dokument Press.

Arboga stadskärna : en bebyggelsehistorisk återblick och ett förhållningssätt till stadskärnans karaktärsdrag. (2005). Redaktör Per Granlund, författare Göran Oldén. 3:e upplagan. Arboga: kommunen.

Barani, M. (2013). "Vill ge Årby nytt liv". Eskilstuna-Kuriren, 14 dec.

Benevolo, L. (1973). The origins of modern town planning. Italiensk originalutgåva 1963. Originalövers. 1967. London: Routledge.

Brinckmann, A.E. (1908). Platz und Monument : Untersuchungen zur Geschichte und Ästhetik der Stadtbaukunst in neuerer Zeit. Berlin: Ernst Wasmuth A.-G.

Brobäck, H. (2014). "Nya badhuset är inte till för alla". Eskilstuna-Kuriren, 1 sept.
Läs!

Brobäck, H. & Ohlin, M. (2013). "Radikala förändringar i Årby – för att få en levande stadsdel". Eskilstuna-Kuriren, 6 sept.
Läs!

Ibid. (2014a). "Allas åsikter välkomna". Eskilstuna-Kuriren, 27 jan.
Läs!

Ibid. (2014b). Områdesplan Eskilstuna : program för god stadsplanering. Eskilstuna: eget förlag.
Läs som e-bok!

Ibid. (2014c). "Ringleden finns i princip redan". Eskilstuna-Kuriren, 11 juni.
Läs!

Ibid. (2014d). "Tunaforsskolan behövs". Eskilstuna-Kuriren, 9 aug.
Läs!

Cullen, G. (1971). The concise townscape. Originalutgåva 1961. London: Architectural Press.

En effektivare plan- och bygglovsprocess. (2013). Betänkande av Plangenomförandeutredningen, SOU 2013:34. Stockholm: Fritzes.
Ladda ner pdf-utgåvan här.

Försköna Eskilstuna : estetiskt program för innerstaden. (1994). Konsthögskolans Arkitekturskola. Stockholm: arkitekturskolan.

Gehl, J. (1971). Livet mellem husene. Kunstakademiets Arkitektskole. Köpenhamn: Arkitektens Forlag.

Gelotte, G. (1980). Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910. Diss. Ingår i rapportserien "Svensk stadsmiljö" vid Stockholms universitet. Södertälje: eget förlag.

Hall, E. T. (1969). The hidden dimension. New York: Anchor Books.

Harouel, J-L. (1993). Urbanismens historia. Alhambras pocket encyklopedi / 9. Furulund: Alhambra.

Howard, E. (1965). Garden cities of to-morrow. Originalutgåva 1898. Cambridge, Massachusetts: M.I.T.

Jacobs, J. (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall. 2. [rev.] uppl. Göteborg: Daidalos.

Johansson, Da. (2014). "Årby ska lyftas". Eskilstuna-Kuriren, 16 jan.

Johansson, De. (1987). "Gårdar". Stenstadens formspråk : bostads­arkitektur på Södermalm 1870-1930. Stockholm: Konsthögskolans Arkitekturskola.

Johansson, I. (1974). Den stadslösa storstaden : förortsbildning och bebyggelseomvandling kring Stockholm 1870-1970. Diss. Stockholm: Statens institut för byggnadsforskning.

Johansson, M. & Pezoa, M. (2013). "Grön satsning för ett hållbart Årby". Eskilstuna-Kuriren, 28 aug.

Josephson, R. (1918). Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800. Diss. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Kulturlandskapet och tätorternas expansion. (1973). Redaktionskommitté: Rune Engström, Birgitta von Malmborg, Deta Liljenfeldt, Lola Köpcke. Stockholm: LT.

Lampl, P. (1968). Cities and planning in the ancient Near East. Planning and cities, general editor G. R. Collins. New York: George Braziller.

Le Corbusier. (1970). Vår bostad. Originalutgåva 1936. Första sv. utgåva 1962. Stockholm: Prisma.

Lundberg, E. (1928). Topografiska stadsundersökningar : I : Söderköping. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar, del 39:1. Stockholm: akademien.

Lundström, M. (2002). Jakten på den försvunna stadsmässigheten. Examensarbete i fysisk planering 20 p. Blekinge Tekniska Högskola.
Ladda ner pdf-utgåvan här.

Mumford, L. (1972). Stadskultur. Faksimilupplaga av svenska originalutgåvan 1942. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Munktell, T. (1988). Bidrag till beskrifning öfver Eskilstuna. Diss. Faksimilupplaga av originalutgåvan 1857, med förord av Bror-Erik Ohlsson. Eskilstuna: Antikvariat Bokstädet.

Nanryd, M-L. (1995). Gatunamnen i Eskilstuna : om namnen på gator, kvarter, stadsdelar mm samt stadens tillväxt och planering. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland årsbok 1995. Eskilstuna: Stadsarkivet.

Nordenström, H. (1972). Hur stor är individens stad? : ett framtidsalternativ. Diss. Stockholm: PAN/Norstedts.

Ohlin, M. (1987). "Portaler". Stenstadens formspråk : bostadsarkitektur på Södermalm 1870-1930. Stockholm: Konsthögskolans Arkitekturskola.

Ibid. (1989). 1700-talshuset Kvarngatan 5 : en liten vägledning för den intresserade besökaren. Stockholm: eget förlag.

Ibid. (1992). Sex portar : om den klassicistiska entrédörrens byggnad. Stockholm: Konsthögskolans Arkitekturskola.

Ibid. (1993). "Några funderingar kring en Ehrensvärd-forskning". Nordisk Arkitekturforskning. Volym 6, nr 3.

Ibid. (2012). "Emil Befwe — stadsarkitekten som formade Eskilstuna". Från Eskils och Carl Gustafs stad 2. Lokalhistoriska studier, samlade och utgivna som en festskrift till Bror-Erik Ohlsson på 75-årsdagen, under redaktörskap av Maud Ekman. Eskilstuna: Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.

Ohlsson, B-E. (1971). Eskilstuna Fristad : Fristadsinrättningen i Eskilstuna före sammanslagningen med gamla staden 1771-1833. Historiska skrifter utgivna av Eskilstuna kommun III. Eskilstuna: kommunen.

Ibid. (1985). Nyfors förr och nu. Eskilstuna: Stadsarkivet.

Paulsson, T. (1970). Stadsplanering under 1800- och 1900-talen. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Ibid. (1994). Den glömda staden : om stadsbyggandet i Stockholm under 1900-talets första decennier. Stockholmsmonografier 23. Originalutgåva diss. 1959. Stockholm: Stockholmia förlag.

Rasmussen, S. E. (1951). London. Originalutgåva 1934. Köpenhamn: Gyldendal.

Robèrt, K-H. (2002). The natural step story : seeding a quiet revolution. Gabriola Island: New Catalyst Books.

Råberg, M. (1987a). Visioner och verklighet : I : en studie kring Stockholms 1600-talsplan. Diss. Monografier utgivna av Stockholms stad 54 : I. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Ibid. (1987b). Visioner och verklighet : II : Stockholmskartor från 1600-talet. Bilaga till diss. Monografier utgivna av Stockholms stad 54 : II. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Schück, A. (1926). Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling. Diss. Stockholm: Gebers.

Sitte, C. (1982). Stadsbyggnad : och dess konstnärliga grundsatser. Originalutgåva 1909. Översättning och kommentarer av Göran Sidenbladh. Stockholm: Arkitektur Förlag.

Steffner, L. (2009). Värdering av stadsmiljöer - en metod att mäta upplevelse. Diss. Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö, avdelningen för Stadsbyggnad, LTH. Lund: Högskolan.
Gå till nätutgåva.

Stockholms byggnadsordning : ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag. (1998). Ur Stockholms översiktsplan, utställningsförslag 1997. Stockholms stadsbyggnadskontor. Redaktion: Arne Fredlund, Per Kallstenius, Laila Reppen. Stockholm: stadsbyggnadskontoret.

Strengell, G. (1922). Staden som konstverk : en inblick i historisk stadsbyggnadskonst. Stockholm: Bonniers.

SWECO VBB. (2006). Gatutyper - en exempelsamling. Fördjupningsprojekt inom TRAST - Trafik för en attraktiv stad. Göteborg.
Ladda ner pdf-utgåva.

Weiler, G. (1936). Jönköping : en stadsgeografisk undersökning. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.

Venturi, R. (1979). Complexity and contradiction in architecture. Originalutgåva 1966, andra utgåva 1977. Nytryck av andra utgåvan. New York: The Museum of Modern Art.

Wikforss, G. (1982). Människan och staden : artiklar om arkitektur. Festskrift på 60-årsdagen sammanställd av medarbetarna. Uppsala: Lundeq.

Vision Årby – från förort till integrerande stad. Utställning. Eskilstuna Stadsbibliotek 18 nov – 8 dec 13.
Gå till nät-sammanfattning.
Gå till nätversion.

Wycherley, R.E. (1976). How the Greeks built cities. Originalutgåva 1947, andra utgåva 1961. New York och London: Norton.

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014