FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Årby i Eskilstuna, funktionsseparerad stadsdel.
Bild: Mats Ohlin

 

Separerad stad

Idén om den utspridda funktionsseparerade staden etablerades under första hälften av 1900-talet. Dess ideologer var bland andra Ebenezer Howard och senare inte minst Le Corbusier. Efter mitten av seklet kulminerade principens förverkligande runt om i världen, i väst såväl som i öst. Byggda områden, storskaliga och rationellt utförda, tog sig allt mer extrema uttryck — och därmed växte kritiken.

I Sverige rådde bostadsbrist, accentuerad under efterkrigstiden. Politiska beslut tog funktionssepareringsmetoden till användning för att under en tioårsperiod mellan 1965 och 1975 uppnå målsättningen att uppföra en miljon bostäder. Främst byggdes förorter vilka kom att kallas "miljonprogramsområden". I dagens stadsbyggande har det inte hänt särskilt mycket sedan dess; 1970-talets principer tillämpas fortfarande, beroende på den stora rationalitet byggprocessen innebär i producentledet.

I grunden utgår man med den funktionsseparerade staden från en hypotetiskt outtömlig möjlighet till hög energiförbrukning samt bilens nödvändighet för alla. Detta därför att planeringsprincipen är ytkrävande och i och med det ger utspridd bebyggelse. Genom trafikseparering ökar transportvägarnas längd ytterligare. Miljöutformningen är således inte i första hand till för den ursprungligt naturligt fungerande människan — utan snarare för bilisten.

Den funktionsseparerade staden skapades för bilismen

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 7 mars 14
Exempel funktionsseparerad stad

Områdesplan Eskilstuna — den 2 mars 14
Bygger Torshälla integrerad
eller separerad stad?

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16