FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Här presenterar vi vårt tankesystem — i helhet såväl som i delar.

 

Teori

Forum för Områdesplanering utvecklar dynamiskt och aktivt en teoretisk under­byggnad för en ideologi vars mål är att uppmärksamma och uppmuntra steg i riktning mot human stadsmiljö. Samtidigt ser Forum för Områdesplanering som en av sina uppgifter att inte låta sådan planering som kan verka i motsatt rikt­ning mot god human stadsmiljö stå oemotsagd.

Forum för Områdesplanering är par­ti­politiskt, kommersiellt och religiöst obundet, men tendentiöst när det bejakar människan och staden. För att var människa ska kunna leva i staden — och också verkligen vilja det — måste stadsmiljön plan­eras och utformas efter alla människors preferenser!

Den amerikanska stadsbyggnadskritikern Jane Jacobs har formulerat en viktig grundprincip för den levande staden:

De två typerna av ekosystem — den som är skapad av naturen och den som är skapad av mänskliga varelser — har vissa grund­lägg­ande principer gemensamt. Till exempel behöver båda ekosystemen, såvida de inte är ofruktbara, en stor mångfald för att kunna över­leva. I båda fallen utvecklas denna mångfald organiskt över tid, och de olika komponenterna står i komplicerade beroende­för­håll­anden till varandra. Ju fler nischer för liv och levnadssätt det finns i något av ekosystemen, desto större är dess förmåga att upprätthålla liv. ... I städernas ekosystem är olika sorters arbete fundamentala värden; dessutom reproducerar arbetet inte bara sig självt genom att skapa nya och växande företag, det kan också ge upphov till hybrider och till och med mutera till nya, tidigare okända former av arbete. (Jacobs 2004, s 17)

Städer behöver således en viss grundstruktur för att kunna fungera för män­nisk­or på ett dynamiskt och levande sätt. I vår teoribyggnad tar vi i mycket fasta på Jacobs framhållande av den integrerade staden, det vill säga en mång­fald­ig och relativt småskalig struktur där olika funktioner — bostäder, arbete, ser­vice — återfinns blandade i tydliga gatumönster och kvartersstrukturer. Detta är också ett grundkoncept som vi anser att områdesplanen, strukturen för ett delområde i staden, måste bygga på.

Det teoretiska system, som har sin upprinnelse i en skiss till integrering av den funktions­separerade stadsdelen Årby i Eskilstuna, och därefter vidare­ut­veck­lad­es i skriften Områdesplan Eskilstuna (Brobäck & Ohlin 2014b), återfinns här som grund till en dynamisk bearbetning och förhoppningsvis ständigt pågående ut­veck­ling. Skriftens kapitelrubriker finns med också här som kapitelrubriker, med undantag för de avsnitt vi ansett lokalspecifika för just Eskilstuna. Detta då Forum för Områdesplanering omfattar områdes­plan­ering generellt och här inte tillämpat på just Eskilstuna.

 

Innehåll

Områdesplan
Situationsstruktur
Sambandsskapande
Integrerad stad
Separerad stad
Funktionsseparerade stadsdelar
Metod, Vinster
Stadsdels yttre formstruktur
Stadsdels inre struktur
Social nivåstruktur
Kvartersstruktur
Trafikstruktur
Grönstruktur
Funktionsstruktur
Allmän servicestruktur
Kommersiell servicestruktur
Kretsloppsstruktur
Ägarstruktur
Genomförandestruktur

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16